• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
 • ebok@koba.pl

REGULAMIN KONKURSU PT. „American Horror Story 6.”

FOX

REGULAMIN KONKURSU PT.

„American Horror Story 6.”

 

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa

w konkursie pod nazwą „American Horror Story 6.” (zwanym dalej “Konkursem”).

 1. Organizatorem Konkursu jest KOBA Sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521 350 78 14, Regon 141 623 170, kapitał

zakładowy: 50 000 PLN (zwany dalej „FOX” albo „Fundatorem”).

 1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 17 września 2016 roku do dnia 7 października 2016roku do godziny 23:59, tj. ostatniego dnia w którym można przystąpić do konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające pełnej zdolności do

czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody

opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 1. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:
 2. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
 3. b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
 4. c) Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu,
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby

pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez

podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.

 1. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej

www.koba.pl/aktualnosci („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem

www.facebook.pl/KOBAbialystok („Fanstrona”).

 

 

 • II. PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udostępnienie publicznie na swoim profilu Facebook postu konkursowego oraz zebranie pod udostępnionym postem największej ilości polubień.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy udostępnią publicznie post konkursowy, wybierze laureata nagrody („Nagroda Główna”), który zdobył pod udostępnionym postem największą ilość polubień.
 3. Podstawą do wyboru laureata Nagrody Głównej Konkursu przez Komisję Konkursową

powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikowi Nagrody w

Konkursie będzie spełnienie warunków podanych w podpunkcie 1.

 

 

 • III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią warunki konkursowe z § II punkt 1.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu

niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim

zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do

udziału w Konkursie.

 1. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 2. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz

zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej

wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej

dodatkowo będzie zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia

podatku dochodowego od nagrody.

 1. Wyłonienie laureata Nagrody Głównej nastąpi do 10 października 2016 roku. O wygranej

decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję

Konkursową na Fanstronie poprzez wiadomość umieszczoną pod postem konkursowym

profilu KOBA.

 

 

 • IV. KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła

Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

 1. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja Konkursowa samodzielnie, na

podstawie subiektywnej oceny, z zamieszczonych Prac Konkursowych.

 1. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w

szczególności:

 1. a) ocena działań konkursowych Uczestników konkursu
 2. b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 3. c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureata Konkursu,
 4. d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach

Konkursu,

 1. e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
 2. f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z

Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

 1. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są

podejmowane zwykłą większością głosów.

 

 

 • V. NAGRODY

 

 1. Nagrody w Konkursie stanowią:
 2. a) za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: bluza FOX o wartości jednostkowej wynoszącej80,06 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 9,79 PLNoraz termos SIGG o wartości jednostkowej wynoszącej 84,15 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10,29 PLN.
 3. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem

dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

 1. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.

 1. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.

 1. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz FOX

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX

będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej

równowartość należnego podatku.

 1. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia

wyników przekazać swoje dane w prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej

do Organizatora.

 1. Po odbiór nagród, Uczestnicy zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta KOBA ul. Piastowska

11, 15-207 Białystok.

 

 

 • VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w

zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101,

poz. 926 z późn. Zm.).

 1. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez

Uczestników jest Organizator.

 1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i

rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art.

23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.

z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).

 1. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w zbiorze danych pod nazwą

„American Horror Story 6.- konkurs”

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko,

adres e-mail Uczestnika, natomiast dane osobowe Laureatów w zakresie: imię i nazwisko,

adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich

przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez

Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez

odpowiednie przepisy prawa.

 1. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w

siedzibie Organizatora w godzinach 9-17 w dni powszednie.

 1. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane

przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania

drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o

charakterze marketingowym zgodnie z Ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. ą o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych

w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na

podstawie przepisów obowiązującego prawa. Osobom ujawniającym dane osobowe

przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a w sytuacji

przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe

zrealizowanie określonych powyżej celów

 

 

 • VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można

składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs

„American Horror Story 6.”.

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do

Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17 września 2016 roku do dnia zakończenia Konkursu z

zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do

przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Skip to content