fbpx
 • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
 • ebok@koba.pl

Konkurs fotograficzny “Mój Białystok”

Regulamin konkursu
“Mój Białystok”


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorem konkursu o nazwie “Mój Białystok” jest KOBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Białymstoku, 15-054, ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569674, posiadająca NIP: 966-209-88-18 oraz REGON: 362156470, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 złotych (dalej jako: „KOBA” lub „Organizator”),

2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o nazwie “Mój Białystok” (dalej jako „Konkurs”).

3. Konkurs odbywa się na fan page’u KOBA, na portalu społecznościowym  Facebook pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KOBAbialystok.

4. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie zdjęć (dalej jako „Zdjęcie”, „Zdjęcia” , „Zdjęcie Konkursowe” , „Zdjęcia Konkursowe”) na terenie Miasta Białystok. Zdjęcie, winno być autorstwa osoby zgłaszającej je do Konkursu oraz spełniać dodatkowe wymogi określone w Regulaminie oraz w § 1 ust. 5. Zdjęcia należy przesłać na adres: konkurs@koba.pl

5. Zdjęcia poza innymi wymogami określonymi niniejszym Regulaminem musi spełniać następujące wymagania: maksymalna waga pliku nie może przekraczać 15MB; dozwolone formaty: jpg, png, gif

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

7. Podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego Facebook zwolnione są z wszelkiej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem.

§2

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

§3

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/KOBAbialystok serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu KOBA w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 2. Konkurs trwa od 23.09.2016r. do 28.10.2016r.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 04.11.2016r. na stronie: https://www.facebook.com/KOBAbialystok

 

II.UCZESTNICY KONKURSU

§4

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu KOBA na portalu Facebook i prześlą Zdjęcie wykonane na terenie Miasta Białystok na adres: konkurs@koba.pl

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

-etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez przesłanie Zdjęć Konkursowych na adres: konkurs@koba.pl, wśród których Jury dokona wyboru.

-etap 2.: wybór przez Jury najciekawszych Zdjęć wykonanych na terenie Miasta Białystok.

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury samodzielnie, na podstawie subiektywnej oceny, z otrzymanych Zdjęć Konkursowych.

4. Zdjęcia Konkursowe wybrane i nagrodzone przez Jury, zostaną opublikowane w kalendarzu wieloplanszowym na 2017 rok, wydanym przez Organizatora.

§8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 1. mieć status fana profilu KOBA na Facebook,
 2. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.koba.pl w zakładce „Aktualności” oraz na profilu FB KOBY,
 3. wysłać Zdjęcia konkursowe na adres wskazany przez Organizatora

§9

1. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Zdjęciach Konkursowych, jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające treści, o których mowa w niniejszym ustępie będzie nieskuteczne.

2. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszone do Konkursu Zdjęcie, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowane przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone Zdjęcia, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest wykonanie Zdjęć ukazujących Miasto Białystok i zrobionych na jego terenie.

4. W Konkursie nagradzane są propozycje spełniające przesłanki z ust. 3.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie Zdjęcia lub Zdjęć Konkursowych, na adres: konkurs@koba.pl w terminie wyznaczonym w § 3 ust. 2 Regulaminu i jego akceptacja przez moderatorów.

6. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać maksymalnie 12 Zdjęć Konkursowych.

7. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego Zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do niego, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

8. Zwycięzcy Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach ze Zdjęcia, przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką

  2. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie

  3. Wykorzystywanie do celów marketingowych, reklamy, promocji w szczególności na ulotkach, plakatach, bilbordach, telebimach i mediach (telewizja, internet),

  4. wykorzystanie Zdjęć wraz z podpisem autora(imię i nazwisko) do opracowania graficznego i wydania w formie publikacji w kalendarzu wieloplanszowym na 2017 rok, wydawanym przez Organizatora.

9. Z chwilą wydania nagrody stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego przechodzą na Organizatora bez ograniczeń wszystkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zdjęcia w zakresie określonym powyżej w ust. 8.

10. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych oraz dóbr osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach Zgłoszenia Zdjęciem, w szczególności za zgłoszenie Zdjęcia którego nie jest autorem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego (w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim) Zdjęcia.

11. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

12. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 3 w opisie postu konkursowego.

13. Imię i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników na portalu Facebook) zostaną opublikowane na portalu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą bezpośredniej wiadomości z fan page’a skierowanej do ich profilu na portalu Facebook.

15. Laureaci konkursu będą zobowiązani do podania numeru rachunku bankowego na który Organizator przeleje nagrodę pieniężną o której mowa w §10.

IV.NAGRODY

§10

 1. Dla autorów najciekawszych Zdjęć wykonanych na terenie Miasta Białegostoku Organizator przyzna nagrody pieniężne w wysokości 100 złotych za każde wybrane przez Jury zdjęcie. Maksymalnie 12 zdjęć.

 2. Organizator pokrywa podatek od nagród w wysokości odpowiadającej równowartości należnego podatku dochodowego od wartości tej nagrody.

 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.koba.pl oraz https://www.facebook.com/KOBAbialystok przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

 6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.koba.pl w zakładce „Aktualności” oraz na fan page KOBA na portalu Facebook.

Konkurs "Mój Białystok"

Skip to content