fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Osoby z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zakresem naszych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym zespołem, który chętnie udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014r. (Dz.U.2014 poz. 464) na podstawie art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) KOBA Sp. z o.o. zapewnia udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

W jednostce obsługującej Klientów:
Biuro Obsługi Klienta w Białymstoku
pon. – pt. 8-19
sob. 8-14

Biuro Obsługi Klienta w Choroszczy
pon. – śr. 9-17
czw. – pt. 8-16
Zapewniamy obsługę osób z niepełnosprawnościami na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą, jak również bezpłatnie dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawnością w celu skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego zgłasza zamiar skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Firma KOBA Sp. z o.o. zapewnia udostępnione udogodnienia w terminie wyznaczonym przez osobę z niepełnosprawnością lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w wyżej wymienionym terminie – Operator powiadamia o tym osobę z niepełnosprawnością i wyznaczy możliwy termin udostępnienia udogodnienia lub wskażemy inny możliwy rodzaj udogodnienia. Zapewniamy dostępność Biura Obsługi Klienta dla osób z niepełnosprawnością jaką jest upośledzenie narządu ruchu.

KOBA Sp. z o.o. udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w Biurze Obsługi Klienta sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej: – informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami – ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby z niepełnosprawnością Operator oferuje: – pomoc osoby reprezentującej KOBA Sp. z o.o. we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych (BOK) lub telefonicznie. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, Operator udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej Operator udostępnia: a) informacje o danych zawartych na fakturze z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym (w przypadku zgłoszenia żądania przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury, natomiast w przypadku żądania dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już wystawiono fakturę – w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia), b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym. Na każe żądanie abonenta będącego osobą z niepełnosprawnością, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, firma KOBA Sp. z o.o. przekazuje abonentowi informację o oferowanych wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje są sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia polegającego na:

  1. bezpłatnym dostępie do tłumacza polskiego języka migowego

  2. lub udostępnieniu ogólnych warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzoru, cennika usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzonych na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym

związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, KOBA Sp. z o.o. przed realizacją udogodnienia ma prawo żądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm).

Dokumenty do pobrania

Fresh-Pakiet-Nowej-Generacji-08.03.2021-14-2.pdf

Fresh-Pakiet-08.03.2021-1.pdf

Fresh-Internet-08.03.2021-1.pdf

Dobry-Start-01.09.2021-1.pdf

umowa-abonencka-pusta-1.pdf

Ultra-Net-08.03.2021-1.pdf

CENNIK-SWIADCZENIA-USLUG-Telewizji-Kablowej-DVB-T-26.01.2021-z-kanalami-14-1.pdf

CENNIK-SWIADCZENIA-USLUG-Telewizji-Kablowej-DVB-C-26.01.2021-z-kanalami-14-1.pdf

Cennik-Swiadczenia-uslug-telefoni-stacjonarnej-26.01.2021r-4.pdf

Cennik-Swiadczenia-Uslug-Dostepu-do-Internetu-23.12.2021r-14-2.pdf

Ultra-Net-08.03.2021-1-1.pdf

Telefon-Stacjonarny-08.03.2021-1.pdf

Skip to content