• ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Informujemy o zmianie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, które wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Konieczność dostosowania dokumentacji używanej przez Dostawcę usług do obowiązującego prawa i nie wiąże się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny, jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami poniżej zamieszczamy wykaz zmian.

 

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 § 21

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

 

Wykaz zmian Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczący umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczący umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku

 

§ 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Każda ze Stron (Dostawca usług lub Abonent) może rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że do umów, które zostały zawarte na czas określony i uległy automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony stosuje się miesięczny okres wypowiedzenia.

 

§ 21 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Zmiana lub rozwiązanie Umowy następuje na piśmie lub w formie dokumentowej. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres Dostawcy usług
lub składane osobiście w jego siedzibie (BOK).

Dodaje się do § 32 ust. 10a, 10b, 10c w następującym brzmieniu:

10a. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa wart.72a PT, z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy usług, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usługi za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

10b. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa wart.72a PT, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet.

10c. W przypadkach, o których mowa w ust.10a i 10b, kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, o którym mowa w art.72a ust. 2 PT, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet

Skip to content