fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Koba spółkę z ograniczona odpowiedzialnością.

Szanowny Abonencie

Uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Z 2016r., poz. 1823). W celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych wprowadzamy zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Koba spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (dotyczącym Abonentów podłączonych od dnia 25 grudnia 2014r) oraz Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Koba spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (dotyczącym Abonentów podłączonych do dnia 25 grudnia 2014r).
Przedstawione zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dokumentacji używanej przez spółkę Koba do obowiązującego prawa i nie wiążą się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami poniżej przedstawiamy
ich wykaz:

I Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Koba spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (dotyczący Abonentów podłączonych od dnia 25 grudnia 2014r)

a) § 33 ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 PT, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823)”

b) § 33 ust. 15 otrzymuje brzmienie

„Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823) lub przed sądem polubownym, w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o którym mowa w art. 110 PT. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 PT prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl/wzory-formularzy-w-sadzie-polubownym-1286 oraz na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/.”

II Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Koba spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (dotyczący Abonentów podłączonych do dnia 25 grudnia 2014r)

a) § 33 ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 PT, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823)”

b) § 33 ust. 15 otrzymuje brzmienie

„Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823) lub przed sądem polubownym, w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o którym mowa w art. 110 PT. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 PT prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl/wzory-formularzy-w-sadzie-polubownym-1286 oraz na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/.”

W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail bok@koba.pl.

Skip to content