fbpx
 • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
 • ebok@koba.pl

Konkurs! Pokaż nam jak i gdzie korzystasz z Internetu KOBY i wygraj tablet!

Regulamin konkursu na najbardziej kreatywne zdjęcie: “Pokaż nam jak i gdzie korzystasz z Internetu KOBY?”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pokaż nam jak i gdzie korzystasz z Internetu KOBY?” , jest KOBA Sp. z o.o. (dawniej KOBA Konrad Baranowski), ul. Mieszka I 4, 15-054 Białystok, NIP 966-209-88-18

 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs NA PROFILU KOBA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najoryginalniejszej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page’u KOBA, na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KOBAbialystok

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego Facebook zwolnione są z wszelkiej odpowiedzialności w związku z nieniejszym Konkursem.

§2

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§3

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stroniehttps://www.facebook.com/KOBAbialystok serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu KOBA w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 2. Konkurs trwa od 20.10.15 r. do 29.10.15 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.10.15 r.

II.UCZESTNICY KONKURSU

§4

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu KOBA na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na Facebooku krótką odpowiedź na pytanie określone w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku
z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej “Odpowiedzią konkursową”.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§7

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w formie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na profilu KOBA na Facebooku, wśród których Jury dokona wyboru najoryginalniejszej odpowiedzi.
 • etap 2.: – wybór najciekawszej odpowiedzi przez Jury i opublikowanie jej na profilu KOBA na Facebooku, jako komentarz pod postem konkursowym.

3. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury samodzielnie, na podstawie subiektywnej oceny, z zamieszczonych odpowiedzi konkursowych.

§8

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 • mieć status fana profilu KOBA na Facebooku
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.koba.pl
 • w zakładce „Aktualności” zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na Facebook odpowiedź konkursową na pytanie określone w opisie postu konkursowego w formie zdjęcia.
 1. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani KOBA na Facebooku.
 2. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych, naruszających dobra osobiste użytkowników oraz które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 3. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
 4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie zabawnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. W Konkursie nagradzana jest najciekawsza i najbardziej pomysłowa fotografia będąca odpowiedzią na zadane pytanie.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej w formie zdjęcia w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową w języku polskim.
 8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

 9. Zwycięzca Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką

b) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie

c) Wykorzystywanie do celów marketingowych, reklamy, promocji w szczególności na ulotkach, plakatach, bilbordach, telebimach i mediach (radio, telewizja, internet)

 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
 3. Imię i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadamiany o wygranej za pomocą bezpośredniej wiadomości z fan page’a skierowanej do niego.
 5. Laureat konkursu będzie zobowiązany do osobistego odebrania nagrody w Biurze Obsługi Klienta pod adresem:

Białystok

ul. Piastowska 11a

Białystok 15-207

IV.NAGRODY

§9

Nagrodę główną przewidzianą w konkursie będzie stanowić tablet LARK Free Me X2 7 oraz gadżety reklamowe.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.koba.pl oraz https://www.facebook.com/KOBAbialystok przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.koba.pl w zakładce „Aktualności”.
 7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie
Skip to content