fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Informujemy o zmianie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, które wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Konieczność dostosowania dokumentacji używanej przez Dostawcę usług do obowiązującego prawa i nie wiąże się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny, jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami poniżej zamieszczamy wykaz zmian.

 

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

Wykaz zmian Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

dotyczący umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku

1. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego Okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Dostawca usług będzie obowiązany do:

1)natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego przekroczenia;

2)zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

2. Dostawca usług oferuje Abonentom cztery progi kwotowe, o których mowa w ust. 1,

które wynoszą: 0, 35, 100 i 200 złotych. W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego, o którym mowa w zd. 1, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego. Po osiągnięciu progu kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu.

3. Dostawca usług, na żądanie Abonenta:

1) świadczy nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

2) świadczy nieodpłatnie blokowanie połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

3) umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu

2. § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Regulamin i Cennik w formie pisemnej doręczane są Abonentowi przed zawarciem Umowy Abonenckiej oraz na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub droga elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Regulamin i Cennik dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Dostawcy usług.

3. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług może umożliwić Abonentowi dokonanie zmiany warunków Umowy w formie pisemnej i dokumentowej, w szczególności telefonicznie przez kontakt z BOK lub przy użyciu poczty elektronicznej poprzez wysłanie właściwego oświadczenia woli na adres Dostawcy usług: bok@koba.pl, przy czym prawo wyboru formy zawarcia aneksu przysługuje Abonentowi. Jeśli strony dokonają zmiany umowy w formie dokumentowej, wówczas Dostawca usług utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, treść uzgodnionych przez strony warunków zmian umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami.

4. § 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Dostawca usług doręcza Abonentowi w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że Abonent złożył żądanie dostarczania drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent w przypadku braku akceptacji tych zmian może wypowiedzieć Umowę do dnia wejścia tych zmian w życie.

5. § 31 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent w przypadku braku akceptacji tych zmian może wypowiedzieć Umowę do dnia wejścia tych zmian w życie.

Wykaz zmian Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

dotyczący umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku

1. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego Okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Dostawca usług będzie obowiązany do:

1)natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego przekroczenia;

2)zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

2. Dostawca usług oferuje Abonentom cztery progi kwotowe, o których mowa w ust. 1,

które wynoszą: 0, 35, 100 i 200 złotych. W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego, o którym mowa w zd. 1, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego. Po osiągnięciu progu kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu.

3. Dostawca usług, na żądanie Abonenta:

1) świadczy nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

2) świadczy nieodpłatnie blokowanie połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

3) umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu

2. § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Regulamin i Cennik w formie pisemnej doręczane są Abonentowi przed zawarciem Umowy Abonenckiej oraz na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub droga elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Regulamin i Cennik dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Dostawcy usług.

3. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług może umożliwić Abonentowi dokonanie zmiany warunków Umowy w formie pisemnej i dokumentowej, w szczególności telefonicznie przez kontakt z BOK lub przy użyciu poczty elektronicznej poprzez wysłanie właściwego oświadczenia woli na adres Dostawcy usług: bok@koba.pl, przy czym prawo wyboru formy zawarcia aneksu przysługuje Abonentowi. Jeśli strony dokonają zmiany umowy w formie dokumentowej, wówczas Dostawca usług utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, treść uzgodnionych przez strony warunków zmian umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami.

4. § 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Dostawca usług doręcza Abonentowi w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że Abonent złożył żądanie dostarczania drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent w przypadku braku akceptacji tych zmian może wypowiedzieć Umowę do dnia wejścia tych zmian w życie.

5. § 31 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent w przypadku braku akceptacji tych zmian może wypowiedzieć Umowę do dnia wejścia tych zmian w życie.

Skip to content