fbpx
  • ul. Piastowska 11a, 15-207 Białystok
  • ebok@koba.pl

Informujemy o zmianie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne i dotyczą usunięcia przepisu dotyczącego możliwości rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy Dostawcą usług a Abonentem, przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Przedstawione zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dokumentacji używanej przez Dostawcę usług do obowiązującego prawa i nie wiążą się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny, jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się ze zmianami poniżej zamieszczamy link do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz wykaz zmian.

www.koba.pl/dokumenty-do-pobrania/

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 12 września 2018r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie wspomnianych zmian. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiedzą nasi specjaliści pod numerem telefonu 85 333 33 33 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@koba.pl.

Wykaz zmian Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

dotyczący umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku

1. § 33 ust. 12 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823)

2. § 33 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

15. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823). Postępowanie w trybie art. 109 PT jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/.

3. § 38 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

6. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Dostawcą usług może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE na wniosek Konsumenta lub z urzędu.

Wykaz zmian Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczący umów zawartych do 24 grudnia 2014

1. § 33 ust. 12 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823)

2. § 33 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

15. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823). Postępowanie w trybie art. 109 PT jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/.

3. § 38 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Dostawcą usług może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE na wniosek Konsumenta lub z urzędu.

Skip to content