progress
Strona główna - 1.4 POPW
1.4 POPW
"Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej spółki KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży usług
teleinformatycznych." w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

W wyniku realizacji projektu do oferty KOBA Sp. z o.o. wdrożona zostanie znacząco ulepszona usługa stanowiąca innowację w skali firmy.Usługa ta umożliwi zaoferowanie klientom dodatkowych wartości, w stosunku do dotychczasowych we wszystkich obszarach, tj. internet, telewizja, telefon. Znacząco ulepszona usługa bazować będzie na 3 głównych cechach i funkcjonalnościach:
- WYKORZYSTANIE PORTALU OBSŁUGI KLIENTA
- ZDALNY SUPPORT
- TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI
Odbiorcami wdrażanych usług będą zarówno klienci indywidualni jak i instytucjonalni. Wdrożenie usługi jest bezpośrednim następstwem działań rekomendowanych w Strategi Wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 PO PW. Usługa w pełni odpowiada na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej pozwalając jednocześnie na utrzymanie pozycji konkurencyjnej spółki KOBA na rynku usług teleinformatycznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 577 473,00 zł. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 730 236,50 zł.