progress

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Wypełnij ankietę i wygraj głośnik bezprzewodowy” zwanego dalej „Konkurs” jest KOBA Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Białymstoku (15-054), przy ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000569674, REGON: 362-156-470, NIP: 966-209-88-18,
kapitał wynosi: 4 000 000 PLN, zwana dalej „Dostawcą usług”.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Koba.pl. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej ,,Komisja Konkursowa”), składająca się z 2 osób powołanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa, zgodnie z § 7 Regulaminu, wyłania laureata Konkursu.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca status studenta lub będąca absolwentem szkoły wyższej w dniu zgłoszenia (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursowe określone Regulaminem.
4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody.

§ 3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Zgłosić się do udziału w Konkursie mogą osoby określone w § 2 pkt 1 z zastrzeżeniem § 2 pkt 2 Regulaminu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłaszać się do udziału w Konkursie można w terminie określonym w § 4 pkt 1 Regulamin.
2. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz.UE. L Nr 119, str. 1), w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania zwycięzcy nagrody.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu będą przetwarzane także w celu przeprowadzenia ponownej analizy potrzeb i preferencji potencjalnego pracownika oraz badania zachodzących z upływem czasu zmian oczekiwań pracownika wobec rynku pracy oraz potencjalnego pracodawcy.

§ 4 ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie trwał w dniach 19.10-19.11.2022 r. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.
2. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu Konkursu.

§ 5 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs nie jest grą losową.
2. Celem konkursu jest określenie potrzeb potencjalnych pracowników, rozpoznanie rynku pracy, analiza dostępności pracowników – wśród osób wchodzących na rynek pracy.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wypełnienie ankiety, w tym opisanie swoich oczekiwań wobec potencjalnego pracodawcy. Nagrodzony/a zostanie autor/ka najbardziej wyczerpującej, kreatywnej odpowiedzi, obrazującej wymagania i potrzeby potencjalnego pracownika, wchodzącego na rynek pracy.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.
5. Wyłonionemu w konkursie zwycięzcy Organizator prześle pod wskazany przez niego adres, wybrane przez siebie urządzenie lub umożliwi odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

§ 6 NAGRODY

1. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
2. Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę wskazaną w pkt 1.
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1128 ). W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają, by od przekazywanego świadczenia uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator, przekazywał będzie nagrodę rzeczowo – pieniężną, składającą się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi, lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu.
5. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 7 KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzcy, opierając się na kryteriach określonych w §5 ust. 3 Regulaminu.
2. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

§ 8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres wnoszącego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
4. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
● problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej;
● przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu niezależne od Organizatora, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-054, przy ul. Mieszka I 4 lok. 226. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@koba.pl, listownie lub osobiście pod adresem ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@koba.pl lub listownie i osobiście pod adresem ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienie dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”), a także w celu przeprowadzenia ponownej analizy potrzeb i preferencji potencjalnego pracownika oraz badania zachodzących z upływem czasu zmian oczekiwań pracownika wobec rynku pracy oraz potencjalnego pracodawcy.
Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.
Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje o laureatach Konkursu.
4. Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO;
7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia zwycięzcy o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Podanie danych zwycięzcy przetwarzanych do celów podatkowo – księgowych pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pózn. zm.).
2. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy o którym mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i poddaje się jego postanowieniom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie na stronie internetowej Organizatora koba.pl
5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Meta / Facebook / Instagram ani z nim związany.