progress
Strona główna - 1.1 POPC
KOBA Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00-20.0022/20-00Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę KOBA Sp. z o.o. na obszarze podlaskim część A (ID Obszaru: 4.20a) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom publicznym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze podlaskim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaprojektowana sieć zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie). Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek publicznych oraz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.


Termin realizacji: 2020 - 2023