konkurs

Regulamin konkursu

"Wymyśl imię dla maskotki Freehotspota”

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wymyśl imię dla maskotki Freehotspota ” jest KOBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KOBA Konrad Baranowski) z siedzibą i adresem w Białymstoku, 15-054, ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569674, posiadająca NIP: 966-209-88-18 oraz REGON: 362156470, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 złotych (dalej jako: „KOBA” lub „Organizator”),

 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o nazwie „Wymyśl imię dla wiewiórki Freehotspota” (dalej jako „Konkurs”).

 3. Konkurs odbywa się na fan page'u KOBA, na portalu społecznościowym  Facebook pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KOBAbialystok.

 4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora imienia najtrafniej określającego postać wiewiórki z materiałów marketingowych KOBA. Propozycje imienia należy umieszczać w odpowiedzi na posta informującego o Konkursie umieszczonego na fan page KOBA na portalu Facebook (dalej jako ”Odpowiedzi Konkursowe”).

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

 6. Podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego Facebook zwolnione są z wszelkiej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem.

 

§2

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

 

§3

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/KOBAbialystok serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu KOBA w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 2. Konkurs trwa od 26.04.16 r. do 10.05.16 r.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.05.16 r. na stronie: https://www.facebook.com/KOBAbialystok

 

 

II.UCZESTNICY KONKURSU

 

§4

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu KOBA na portalu Facebook i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA propozycje imienia.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

 

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury samodzielnie, na podstawie subiektywnej oceny, z zamieszczonych odpowiedzi konkursowych.

 1. etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie propozycji imienia na profilu KOBA na portalu Facebook, wśród których Jury dokona wyboru odpowiedzi.

  etap 2.: – wybór najtrafniejszej odpowiedzi przez Jury i opublikowanie jej na profilu KOBA na portalu Facebook, jako komentarz pod postem konkursowym.

 

§8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 1. mieć status fana profilu KOBA na Facebook,

 2. mieć status fana profilu Freehotspot dostępnego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/Freehotspot-411355902350437/?fref=ts

 3. zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.koba.pl w zakładce „Aktualności” oraz na profilu FB KOBY,

 4. zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na portalu Facebook odpowiedź konkursową

 

§9

 

1. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych, naruszających dobra osobiste użytkowników oraz które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

2. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie zabawnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, a zarazem w sposób najbardziej trafny opisującej postać wiewiórki umieszczonej na materiałach marketingowych KOBA.

4. W Konkursie nagradzana jest propozycja imienia spełniająca przesłanki z ust. 3.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w § 3 ust. 2 Regulaminu i jego akceptacja przez moderatorów.

6. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową w języku polskim.

7. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

8. Zwycięzca Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką

  2. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie

  3. Wykorzystywanie do celów marketingowych, reklamy, promocji w szczególności na ulotkach, plakatach, bilbordach, telebimach i mediach (radio, telewizja, internet)

9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 3 w opisie postu konkursowego.

11. Imię i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników na portalu Facebook) zostaną opublikowane na portalu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

12. Zwycięzca konkursu zostanie powiadamiany o wygranej za pomocą bezpośredniej wiadomości z fan page’a skierowanej do jego profilu na portalu Facebook.

13. Laureat konkursu będzie zobowiązany do osobistego odebrania nagrody w Biurze Obsługi Klienta pod adresem:

Białystok

ul. Piastowska 11a

Białystok 15-207

 

IV.NAGRODY

 

§10

  1. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie będzie stanowić: uchwyt Selfie Stick marki Monopod z kabelkiem mini oraz długopis, smycz, notes i słodycze oznaczone logiem FreeHotSpot.

  2. Nagrodami za zajęcie miejsc od 2 do 11 będą: długopis, smycz, notes i słodycze oznaczone logiem FreeHotSpot.

 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§11

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.koba.pl oraz https://www.facebook.com/KOBAbialystok przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

 6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.koba.pl w zakładce „Aktualności” oraz na fan page KOBA na portalu Facebook.