Szanowni Państwo,

W związku z dzisiejszą premierą „Pokolenie X: świat to za mało" (o godz. 21.30 na National Geographic Channel)

mamy dla Państwa do wygrania atrakcyjne nagrody ufundowane przez FOX International Poland.

 

Aby wziąć udział należy zapoznać się z regulaminem i odpowiedzieć na 2 poniższe pytania:
1. Która z wymienionych postaci „generacji X” nie pojawiła się w premierowym odcinku serii „Pokolenie X: świat to za mało”?
a) Julian Assange
b) Courtney Love
c) Steve Jobs

2. Odpowiedz na pytanie: Która z osób „generacji X” Twoim zdaniem zasługuje na najwyższe uznanie za swoje osiągnięcia i dlaczego? 
Swoją odpowiedź przedstaw w maksymalnie 500 znakach.

 

Odpowiedzi należy zamieścić pod postem konkursowym na www.facebook.com/KOBAbialystok
Nagrody:
I miejsce: bluza National Geographic oraz „Brulion z dzieciństwa” 
II oraz III miejsce: podręczny zestaw kluczy rowerowych oraz "Brulion z dzieciństwa”
10 x wyróżnienie: „Brulion z dzieciństwa

start konkursu: 31 lipca 2016
koniec: 14 sierpnia 2016, do godziny 23:59.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia:)

 

·  Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 31 lipca 2016 roku do dnia 14 sierpnia 2016 roku do godziny 23:59, tj. ostatniego dnia w którym można udzielić odpowiedzi na Pytania konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.

·  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

·  W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

·  Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:

 1. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
 3. Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu,
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej www.koba.pl/aktualnosci („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem www.facebook.pl/KOBAbialystok („Fanstrona”).

 

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na zamieszone na Fanstronie pytanie zamknięte oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte („Praca Konkursowa”).
 2. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytania tylko raz. Maksymalna ilość znaków ze spacjami na udzielenie odpowiedzi w pytaniu otwartym to 1000. Zgłoszenia powyżej tej liczby znaków nie będą rozpatrywane.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na pytanie zamknięte oraz udzielą najbardziej kreatywnej i pomysłowej pisemnej odpowiedzi na pytanie otwarte, wybierze dwunastu laureatów nagrody głównej („Nagroda Główna”).
 4. Podstawą do wyboru laureatów Nagród Głównych Konkursu przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikom Nagród w Konkursie będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz pisemnej odpowiedzi na pytanie otwarte.

 

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe które
  zostały zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzcy nagród dodatkowo będą zobowiązani podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od nagrody.
 5. Wyłonienie laureatów Nagród Głównych nastąpi do 19 sierpnia 2016 roku. O wygranej decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Fanstronie poprzez wiadomość umieszczoną pod postem konkursowym profilu KOBA.

 

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą następujące trzy osoby delegowane przez Organizatora oraz Fundatora:

   

  1. Dominika Sadowska,
  2. Ewa Pawlik,
  3. Joanna Szypulska;
 3. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
 1. ocena nadesłanych odpowiedzi, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
 2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu,
 4. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
 5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
 6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 1. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane terminowo, spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.

 

§ V. NAGRODY

1. Nagrody w Konkursie stanowią:

 1. za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: bluza National Geographic , o wartości jednostkowej wynoszącej 88,96 PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 9,79 PLN; kubka termicznego, o wartości jednostkowej wynoszącej 53,90 PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5,93 PLN; oraz brulionu zabaw, o wartości jednostkowej wynoszącej 11,30 PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1,24 PLN.
 2. za zajęcie miejsca 2 (drugiego) oraz miejsca 3 (trzeciego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu kluczy rowerowych, o wartości jednostkowej wynoszącej 50,34 PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5,54 PLN; oraz brulionu zabaw, o wartości jednostkowej wynoszącej 11,30 PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1,24 PLN.
 3. 10 (dziesięć) wyróżnień w Konkursie, każdemu przysługuje nagroda rzeczowa w postaci brulionu zabaw, o wartości jednostkowej wynoszącej 11,30 PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1,24 PLN.

2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

3. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.

4. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.

5. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz FOX zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.

6. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników przekazać swoje dane w prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej do Organizatora.

7. Po odbiór nagród, Uczestnicy zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta KOBA

ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok.

 

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
 2. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).
 4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w zbiorze danych pod nazwą „Marketing”.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, natomiast dane osobowe Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
 7. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora w godzinach 9-17 w dni powszednie.
 8. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów

 

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „Pokolenie X: świat to za mało”.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2016 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.