REGULAMIN KONKURSU PT.
„MARS”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa
w konkursie pod nazwą „MARS” (zwanym dalej “Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Koba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Białymstoku, 15-054, ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569674, posiadająca NIP: 966-209-88-18 oraz REGON: 362156470, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród jest FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521 350 78 14, Regon 141 623 170, kapitał
zakładowy: 50 000 PLN (zwany dalej „FOX” albo „Fundatorem”).
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia 4 grudnia 2016 roku do godziny 23:59, tj. ostatniego dnia w którym można przystąpić do konkursu.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające pełnej zdolności do
czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody
opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
7. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:
a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
c) Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu,
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich
najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez
podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.
10. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej
www.koba.pl/aktualnosci („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem
www.facebook.pl/KOBAbialystok („Fanstrona”).

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na Pytanie nr 1 Zamknięte oraz najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie nr 2 Otwarte (maksymalnie 500 znaków). Treść pytań zostanie umieszczona w szczególności na stronie
internetowej www.koba.pl/aktualnosci („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem www.facebook.pl/KOBAbialystok („Fanstrona”).
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na Pytanie Zamknięte oraz najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie Otwarte, wybierze trzech laureatów nagrody („Nagroda Główna.
3. Podstawą do wyboru laureatów Nagrody Głównej Konkursu przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikowi Nagrody w
Konkursie będzie spełnienie warunków podanych w podpunkcie 1, § II.

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią warunki konkursowe z § II punkt 1.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz
zamieści oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej
wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej
dodatkowo będzie zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia
podatku dochodowego od nagrody.
5. Wyłonienie laureata Nagrody Głównej nastąpi do 8 grudnia 2016 roku. O wygranej
decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję
Konkursową na Fanstronie poprzez wiadomość umieszczoną pod postem konkursowym
profilu Organizatora.

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła
Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja Konkursowa samodzielnie, na
podstawie poprawności odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz oceny ilości polubieni pod udostępnionym postem konkursowym.
3. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w
szczególności:
a) ocena działań konkursowych Uczestników konkursu
b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureata Konkursu,
d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach
Konkursu,
e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
5. W skład komisji wchodzą:
a) Dominika Stelengowska
b) Dominika Sadowska
c) Ewa Pawlik
6. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są
podejmowane zwykłą większością głosów.

§ V. NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie stanowią:
a) za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: plecak National Geographic, T-shirt MARS oraz smycz na klucze, o wartości jednostkowej wynoszącej 104,84 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 12 PLN;
b) za zajęcie miejsca 2 (drugiego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: elektroniczna waga do bagaży National Geographic, T-shirt MARS oraz smycz na klucze, o wartości jednostkowej wynoszącej 86,39 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10 PLN;
c) za zajęcie miejsca 3 (trzeciego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: torba materiałowa MARS, T-shirt MARS oraz smycz na klucze, o wartości jednostkowej wynoszącej 62,59 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 7 PLN.
2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
3. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.
4. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.
5. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz FOX
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX
będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej
równowartość należnego podatku.
6. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia
wyników przekazać swoje dane w prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej
do Organizatora.
7. Po odbiór nagród, Uczestnicy zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta KOBA ul. Piastowska
11, 15-207 Białystok.

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w
zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101,
poz. 926 z późn. Zm.).
2. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez
Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art.
23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).
4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w zbiorze danych pod nazwą
„Marketing”.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, natomiast dane osobowe Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji.
6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich
przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez
Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez
odpowiednie przepisy prawa.
7. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w
siedzibie Organizatora w godzinach 9-17 w dni powszednie.
8. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane
przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania
drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o
charakterze marketingowym zgodnie z Ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. ą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Osobom ujawniającym dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a w sytuacji
przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu.
Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe
zrealizowanie określonych powyżej celów

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można
składa
za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs
„MARS”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do
Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia zakończenia Konkursu z
zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do
przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.