REGULAMIN KONKURSU
PT. „LEGION”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „LEGION” (zwanym dalej “Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest KOBA Sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”).

 3. Fundatorem nagród jest FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521 350 78 14, Regon 141 623 170, kapitał zakładowy: 50 000 PLN (zwany dalej „FOX” albo „Fundatorem”).

 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 9 lutego 2017 roku do dnia 2 marca 2017 roku do godziny 23:59, tj. ostatniego dnia w którym można przystąpić do konkursu.

 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 7. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:

a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,

c) Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu,

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.

 3. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej www.koba.pl/aktualnosci („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem www.facebook.pl/KOBAbialystok („Fanstrona”).

   

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na Pytanie nr 1 Zamknięte oraz udzielenie ciekawe i kreatywnej odpowiedzi na Pytanie nr 2 Otwarte.

 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na Pytanie Zamknięte oraz najciekawszej odpowiedzi na Pytanie Otwarte, wybierze jednego laureata Nagrody Głównej oraz trzech laureatów Nagrody Dodatkowej.

 3. Podstawą do wyboru laureatów Nagrody Głównej Konkursu przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikowi Nagrody w Konkursie będzie spełnienie warunków podanych w podpunkcie 1, § II.

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią warunki konkursowe z § II punkt 1.

 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej dodatkowo będzie zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od nagrody.

 5. Wyłonienie laureata Nagrody Głównej nastąpi do dnia 8 marca 2017 roku. O wygranej decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Fanstronie poprzez wiadomość umieszczoną pod postem konkursowym profilu KOBA.

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

 2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja Konkursowa samodzielnie, na podstawie poprawności odpowiedzi na Pytanie Zamknięte oraz kreatywności odpowiedzi na Pytanie Otwarte.

 3. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:

a) ocena działań konkursowych Uczestników konkursu

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureata Konkursu,

d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,

e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

 1. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 2. W skład Komisji wchodzą:

a) Ewa Pawlik

b) Dominika Sadowska

c) Dominika Stelengowska

6. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ V. NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie stanowią:

a) jedna Nagroda Główna: nagroda rzeczowa w postaci słuchawek nausznych FOX, o wartości jednostkowej wynoszącej 95,12 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 PLN; całkowita wartość nagrody wynosi 106,12 PLN.

b) trzy Nagrody Dodatkowe: nagroda rzeczowa w postaci zestawu: T-Shirt „Legion” oraz pastylki miętówki, o wartości jednostkowej wynoszącej 38,65 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5 PLN; całkowita wartość nagrody wynosi 43,65 PLN.

 1. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

 2. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.

 3. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.

 4. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz FOX zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.

 5. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników przekazać swoje dane w prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej do Organizatora.

 6. Po odbiór nagród, Uczestnicy zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta KOBA ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok.

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).

 2. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).

 4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w zbiorze danych pod nazwą „LEGION-konkurs”.

 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, natomiast dane osobowe Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji.

 6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.

 7. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora w godzinach 9-17 w dni powszednie.

 8. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. ą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów.

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „LEGION”.

 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 9 lutego 2017 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.