progress
<style> REGULAMIN KONKURSU PT. „MARS” § I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „MARS” (zwanym dalej “Konkursem”). 2. Organizatorem Konkursu jest Koba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Białymstoku, 15-054, ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569674, posiadająca NIP: 966-209-88-18 oraz REGON: 362156470, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 złotych (zwana dalej „Organizatorem”). 3. Fundatorem nagród jest FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521 350 78 14, Regon 141 623 170, kapitał zakładowy: 50 000 PLN (zwany dalej „FOX” albo „Fundatorem”). 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 13 listopada 2016 roku do dnia 27 listopada 2016 roku do godziny 23:59, tj. ostatniego dnia w którym można przystąpić do konkursu. 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 7. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są: a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, c) Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu, 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 9. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. 10. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej www.koba.pl/aktualnosci („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem www.facebook.pl/KOBAbialystok („Fanstrona”). § II. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz udostępnienie publicznie na swoim profilu Facebook postu konkursowego i zebranie pod udostępnionym postem największej ilości polubień. 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz udostępnią publicznie post konkursowy, wybierze trzech laureatów nagrody („Nagroda Główna”), którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie i zdobyli pod udostępnionym postem największą ilość polubień. 3. Podstawą do wyboru laureatów Nagrody Głównej Konkursu przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikowi Nagrody w Konkursie będzie spełnienie warunków podanych w podpunkcie 1. § III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią warunki konkursowe z § II punkt 1. 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej dodatkowo będzie zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od nagrody. 5. Wyłonienie laureata Nagrody Głównej nastąpi do 16 listopada 2016 roku. O wygranej decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Fanstronie poprzez wiadomość umieszczoną pod postem konkursowym profilu Organizatora. § IV. KOMISJA KONKURSOWA 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”). 2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja Konkursowa samodzielnie, na podstawie poprawności odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz oceny ilości polubieni pod udostępnionym postem konkursowym. 3. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności: a) ocena działań konkursowych Uczestników konkursu b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureata Konkursu, d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu, e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu. 4. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 5. W skład komisji wchodzą: a) Edyta Górska b) Dominika Sadowska c) Ewa Pawlik 6. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów. § V. NAGRODY 1. Nagrody w Konkursie stanowią: a) za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: plecak National Geographic, T-shirt MARS oraz smycz na klucze, o wartości jednostkowej wynoszącej 104,84 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 12 PLN; b) za zajęcie miejsca 2 (drugiego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: elektroniczna waga do bagaży National Geographic, T-shirt MARS oraz smycz na klucze, o wartości jednostkowej wynoszącej 86,39 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10 PLN; c) za zajęcie miejsca 3 (trzeciego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci zestawu: torba materiałowa MARS, T-shirt MARS oraz smycz na klucze, o wartości jednostkowej wynoszącej 62,59 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 7 PLN. 2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 3. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie. 4. FOX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców. 5. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz FOX zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, FOX będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku. 6. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników przekazać swoje dane w prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej do Organizatora. 7. Po odbiór nagród, Uczestnicy zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta KOBA ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok. § VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). 2. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO). 4. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane w zbiorze danych pod nazwą „Marketing” 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, natomiast dane osobowe Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji. 6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa. 7. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora w godzinach 9-17 w dni powszednie. 8. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. ą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 9. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów § VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „MARS”. 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia. 3. Regulamin obowiązuje od dnia 13 listopada 2016 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Regulamin konkursu na najbardziej kreatywne zdjęcie: "Pokaż nam jak i gdzie korzystasz z Internetu KOBY?"

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pokaż nam jak i gdzie korzystasz z Internetu KOBY?” , jest KOBA Sp. z o.o. (dawniej KOBA Konrad Baranowski), ul. Mieszka I 4, 15-054 Białystok, NIP 966-209-88-18

 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs NA PROFILU KOBA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najoryginalniejszej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page'u KOBA, na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KOBAbialystok

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego Facebook zwolnione są z wszelkiej odpowiedzialności w związku z nieniejszym Konkursem.

§2

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§3

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stroniehttps://www.facebook.com/KOBAbialystok serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu KOBA w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

 2. Konkurs trwa od 20.10.15 r. do 29.10.15 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.10.15 r.
II.UCZESTNICY KONKURSU

§4

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu KOBA na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na Facebooku krótką odpowiedź na pytanie określone w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§7

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w formie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na profilu KOBA na Facebooku, wśród których Jury dokona wyboru najoryginalniejszej odpowiedzi.
 • etap 2.: – wybór najciekawszej odpowiedzi przez Jury i opublikowanie jej na profilu KOBA na Facebooku, jako komentarz pod postem konkursowym.
3. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury samodzielnie, na podstawie subiektywnej oceny, z zamieszczonych odpowiedzi konkursowych.

§8

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 • mieć status fana profilu KOBA na Facebooku
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.koba.pl
 • w zakładce „Aktualności” zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na Facebook odpowiedź konkursową na pytanie określone w opisie postu konkursowego w formie zdjęcia.
 1. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani KOBA na Facebooku.
 2. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych, naruszających dobra osobiste użytkowników oraz które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 3. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
 4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie zabawnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. W Konkursie nagradzana jest najciekawsza i najbardziej pomysłowa fotografia będąca odpowiedzią na zadane pytanie.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej w formie zdjęcia w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową w języku polskim.
 8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

 9. Zwycięzca Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką

b) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie

c) Wykorzystywanie do celów marketingowych, reklamy, promocji w szczególności na ulotkach, plakatach, bilbordach, telebimach i mediach (radio, telewizja, internet)

 1. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
 3. Imię i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadamiany o wygranej za pomocą bezpośredniej wiadomości z fan page’a skierowanej do niego.
 5. Laureat konkursu będzie zobowiązany do osobistego odebrania nagrody w Biurze Obsługi Klienta pod adresem:

Białystok

ul. Piastowska 11a

Białystok 15-207

IV.NAGRODY

§9

Nagrodę główną przewidzianą w konkursie będzie stanowić tablet LARK Free Me X2 7 oraz gadżety reklamowe. V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.koba.pl oraz https://www.facebook.com/KOBAbialystok przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.koba.pl w zakładce „Aktualności”.
 7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

Konkurs na głośnik

Regulamin konkursu pt: "Co łączy studenta i studentkę?"

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Co łączy studenta i studentkę?” , jest KOBA Sp. z o.o. (dawniej KOBA Konrad Baranowski), ul. Mieszka I 4, 15-054 Białystok, NIP 966-209-88-18
 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs NA PROFILU KOBA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora pierwszej prawidłowej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page'u KOBA, na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KOBAbialystok
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego Facebook zwolnione są z wszelkiej odpowiedzialności w związku z nieniejszym Konkursem.
 

§2

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).  

 §3

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stroniehttps://www.facebook.com/KOBAbialystok serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu KOBA w serwisieFacebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.
 2. Konkurs trwa od 6.08.15 r. do 17.08.15 r włącznie. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.08.15 r.
  II.UCZESTNICY KONKURSU  

§4

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu KOBA na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na Facebooku krótką odpowiedź na pytanie określone w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do wydarzenia w związku z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej "Odpowiedzią konkursową". 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.  

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.   III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

 §7

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowych w komentarzu pod postem konkursowym na profilu KOBA na Facebooku, etap 2.: –  ogłoszenie Zwycięzcy.   3. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury samodzielnie z zamieszczonych odpowiedzi konkursowych. Odpowiedź na pytanie konkursowe pojawi się na antenie radia Jard, Jard 2, Eska oraz RMF MAXX w dniu 17.08.15 r.  

§8

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
mieć status fana profilu KOBA na Facebooku zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.koba.pl w zakładce „Aktualności” zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu KOBA na Facebook odpowiedź konkursową na pytanie określone w opisie postu konkursowego
 1. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani KOBA na Facebooku.
 2. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych, naruszających dobra osobiste użytkowników oraz które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 3. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).
 4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest odgadnięcie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.
 6. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową w języku polskim.
 7. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 8. Zwycięzca Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
 1. W Konkursie nagradzana jest prawidłowa odpowiedz na zadane pytanie, będąca fragmentem spotu radiowego firmy KOBA, który od 17.08.15 zostanie wyemitowany na antenie radia Jard, Jard 2, Eska oraz RMF MAXX.
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką b) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie c) Wykorzystywanie do celów marketingowych, reklamy, promocji w szczególności na ulotkach, plakatach, bilbordach, telebimach i mediach (radio, telewizja, internet) 10.  Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu. 11.  Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego. 12.  Imię i nazwiska zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostanie opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 13.  Zwycięzca konkursu zostanie powiadamiany o wygranej za pomocą bezpośredniej wiadomości z fan page’a skierowanej do niego. 14.  Laureat konkursu będzie zobowiązany do osobistego odebrania nagrody w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: Białystok ul. Piastowska 11a Białystok 15-207     IV.NAGRODY  

§9

Nagrodę główną przewidzianą w konkursie będą stanowić słuchawki SONY MDR-XB400 oraz gadżety reklamowe firmy KOBA. Organizator pokrywa podatek od nagrody w wysokości odpowiadającej równowartości należnego podatku dochodowego od wartości tej nagrody. V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§10

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.koba.pl oraz https://www.facebook.com/KOBAbialystok przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.koba.pl w zakładce „Aktualności”.
 7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie